ENGLISH ARABIC
دومین همایش بین المللی دین و رسانه
دومین همایش بين المللي فلسفه دين معاصر

برنامه همايش

برنامه بخش انگلیسی کنفرانس در این صفحه قابل مشاهده است.تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي


دوشنبه: 23/10/92
سالن حکمت ساعت 8:30 تا 10:00

افتتاحیه

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

8:30-9:00


9:00-9:30


9:30-10:00
حمیدرضا آیت اللهی


استیون کتز


پذیرش میهمانان و مراسم افتتاحیه


فاعلیت الهی مهم‌ترین پیش‌فرض در مسائل فلسفه دین


Analyzing Mystical Experience


10:00-10:30 پذيراييسالن حکمت ساعت 10:30 تا 12:00


رئيس جلسه: محمد رضایی

عنوان پنل: علم و دین

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30-10:50


10:50-11:10


11:10-11:30


11:30-11:50


عبدالرزاق حسامی‌فر


محمد محمدرضایی


قدرت‌ا... قربانی


حسن قنبری


نسبت میان علم و دین در اندیشۀ استاد مطهری


علم دینی


عقلانیت تشکیکی نظام باورهای دینی


وضعیت معرفتی خداباوری از نگاه ریچارد سوین‌برن


12:00-14:00 نماز و ناهار
سالن حکمت ساعت 14 تا 15:30


رئيس جلسه: رضا اکبری

عنوان پنل: معرفت شناسی دینی-تجربه دینی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:30


14:30-15:0015:00-15:30


منصور نصیری


رضا اکبریعبدالحسین خسروپناه


حجیت معرفت‌شناختی تجربه دینی، بررسی نزاع آنتونی کنی و جف جوردن


امکان بازسازی نظریات فیلسوفان مسلمان در مسألۀ علیت خداوند و جهان از منظر تجربه دینی


روش‌شناسی و مبانی فلسفی حِکمی- اجتهادی در علوم رفتاری و اجتماعی اسلامی


15:30-16:00 پذيراييسالن حکمت ساعت 16 تا 17:30


رئيس جلسه: مسعود امید

عنوان پنل: مسألۀ شر-مسأله اختیار

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

16:00-16:20


16:20-16:4016:40-17:0017:00-17:20


مسعود امید


سیدمسعود سیفمحب‌علی آبسالان- صدیقه‌نصیری‌فر


امیر صادقی-ماندانا چگنی فراهانی


طرح و سنجش نظریه‌ای دیگر درباب تنگنای شر: «نظریۀ بخشش»


ایده آلیسم استعلایی و حل مشکل ارادۀ آزاد به عنوان پیش‌فرض دین و اخلاق


بررسی و مقایسه «علم و دین» از دیدگاه غزالی و ابن‌رشدنقد نظریه عدل الهی (تئودیسه) پرورش روح در مسأله شر (با تمرکز بر آرای جان هیک)


تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي


دوشنبه: 23/10/92
سالن ادب ساعت 10:30 تا 12:00


رئيس جلسه: رضا ماحوزی

عنوان پنل: فلسفۀ دین- معرفت شناسی دینی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30-11:0011:00-11:30


11:30-12:00
رضا ماحوزیهادی وکیلی- پریسا گودرزی


قاسم پورحسن - نجم‌السادات الحسینی-پروین کاظم‌زاده


کمال فلسفه و احیای دین؛ بازخوانی انتقادات هگل به فلسفه دین کانت


فلسفۀ دین و جنبش های دینی نوظهور


عقلانیت باور دینی از دیدگاه ولترستورف با محوریت نقد اعتدالی دلیل‌گرایی


12:00-14:00 نماز و ناهار
سالن ادب ساعت 14 تا 15:30


رئيس جلسه: حسین محمودی

عنوان پنل: کثرت‌گرایی دینی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:2014:20-14:40


14:40-15:00


15:00-15:20


حسین محمودیحامد طونی


اکبر قربانی


احد فرامرز قراملکی- هاشم قربانی


بررسی تطبیقی حکمت تولتکهای مکزیکی با عرفان اسلامی؛ با توجه ویژه بر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی


نقدی بر ادله قرآنی صراط‌های مستقیم


سنخ‌شناسي اهل ظاهر و اهل باطن در نظریه وحدت متعالی اديان


الگوهای توصیفی و تبیینی دانشمندان مسلمان در کثرت گرایی در اثبات وجود خداوند


15:30-16:00 پذيرايي


سالن ادب ساعت 16 تا 17:30


رئيس جلسه: مهدی اخوان

عنوان پنل: صفات خدا-وجود خدا

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

16:00-16:2016:20-16:40


16:40-17:00


17:00-17:20


مهدی اخوانجلال پیکانی


سیدنصیراحمد حسینی


عبدالرسول کشفی-سمانه محمدی


تحلیل و صورت‌بندی منطقی گزارۀ " اگر خدا وجود نداشته باشد، هر کاری مجاز است" [ داستایفسکی]


آیا آنتونی فلو حقیقتاً خداپرست شد؟


نقد برهان خفای الهی با تکیه بر آرای موزر


ایمان‌گرائی و ارتباط باور با اراده


تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي


سه شنبه: 24/10/92


سالن حکمت ساعت 8:30 تا 10:00


رئيس جلسه: غلامحسین خدری

عنوان پنل: خدا و جهان

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

8:30-8:508:50-9:109:10-9:309:30-9:50


غلامحسین خدریغلامرضا ذکیانی – معصومه عبدلی


محمدعلی حجتی- ابراهیم آزادگان- حامد صفایی‌پور


علی پیرحیاتی - جف پرودام


ارزيابي و تحليل كارآمدي نظرية انگيزش الهي در مقايسه با نظر به قضاء الهي از منظر زاگزبسكي


رسالت ادیان از منظر امام موسی صدرآیا اصل آنتروپیک(/انسانمداری) یک اثر گزینشی در مشاهده است؟


نسبت خدا و هستی در اندیشة هایدگر


10:00-10:30 پذيراييسالن حکمت ساعت 10:30 تا 12


رئيس جلسه: امبر عباس علی زمانی

عنوان پنل: معنای زندگی-فلسفۀ دین

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30-11:00


11:00-11:30


11:30-12:00


امیرعباس علی‌زمانی


محمدتقی طباطبایی


مهدی بنایی جهرمی


برخی سوء تفاهم­ها در باب معنای زندگی


بیان‌ناپذیری بنیاد نقد شلینگ از الهیات هگلی


تنگنای ظهور نیست‌انگاری و آینده الهیات


12:00-14:00 نماز و ناهارسالن حکمت ساعت 14 تا 15:30


رئيس جلسه: محمد عبدالله‌نژاد

عنوان پنل: الهیات مسیحی- علم و دین

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:20


14:20-14:4014:40-15:0015:20-15:40


حسین ثقفی


محمد عبدالله‌نژاداحمد آکوچکیان- عباس اشرفی- رضوانه دستجانی


کاوه حسین‌زاده راد


معنای زندگی از نگاه ملاصدرا


الهیات تخریب: نگاهی به تفکرات دینی هایدگر متقدم


گذر به قرائتی نوین از اگزیستانسیالیسم دین‌شناخت


منازعه علم و دین: نبردی بی ثمر؟


15:30-16:00 پذيرايي
سالن حکمت


ساعت 16 تا 17:30


میزگرد پرسش و پاسخ دانشجویان و اعضاء هیأت مدیره انجمن فلسفه دین
تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي


سه شنبه: 24/10/92
سالن ادب ساعت 8:30 تا 10:00


رئيس جلسه:

عنوان پنل: علم و دین-فلسفۀ دین

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

8:30-8:508:50-9:10


9:10-9:309:30-9:50


کمال حاجیانی


فاطمه احمدی


سیدمحمدجواد سیدی - فریدون حاجی‌پور


سیدجابر موسوی‌راد


بررسی پلورالیسم دینی با نگرشی استعلایی


بررسی نظريه تكامل از نگاه داوكينز


الهیات پس از«مرگ خدا»: پیامدهای «تصلیب مسیح»در اندیشۀ هگل و نیچه


نقد و بررسی دیدگاه آلستون پیرامون زبان دین و مقایسه آن با دیدگاه اشتراک معنوی


10:00-10:30 پذيراييسالن ادب ساعت 10:30 تا 12


رئيس جلسه:

عنوان پنل: صفات خدا- براهین اثبات خدا

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30-10:50


10:50-11:10


11:10-11:30


11:30-11:50


میثم مولایی


زینب امیری


فرشاد علی‌یاری


مرتضی معظمی


آیا تأثرپذیری خدا مستلزم تغیّرپذیری اوست؟


علم پیشین الهی و اختیار انسان: " خداگرایی گشوده" و "مسأله بداء"


مشیت الهی از دیدگاه فیلون اسکندرانی


برهان معنابخشی ایدۀ خدا


12:00-14:00 نماز و ناهارسالن ادب ساعت 14 تا 15:30


رئيس جلسه:

عنوان پنل: معرفت‌شناسی دینی-تجربۀ دینی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:1514:15-14:30


14:30-14:45


14:45-15:0015:00-15:15


کمیل فرحناکیان- جعفر شانظری


زری رستمیان


محسن عباس‌نژاد


پدرام پورمهرانحسین نصراللهی


اعتبار سنجی تجربه‌های نزدیک به مرگ در قلمرو الهیات اسلامیمعرفت‌شناسی گزاره‌های دینی براساس تجربۀ دینی


نظریۀ عقلانیت نرم گزاره‌های دینی


بررسی مقایسه‌ای خداشناسی تشبیهی و تنزیهی در اندیشۀ ابن‌عربی و اسپینوزا


بازخوانی تعریف هیوم از معجزه، ضمن خوانشی جدید از قوانین طبیعت


15:30-16:00 پذيرايي